Rada Dyrektorów

17 lutego 2021
Category: Jest Również

Lata w nawiasach oznaczają wygaśnięcie kadencji dyrektora.

Zgodnie z sekcją 4 ustawy o Rezerwie Federalnej każdy Bank Rezerw Federalnych, w tym Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku, działa pod nadzorem Rady Dyrektorów, oprócz ogólnego nadzoru Rady Gubernatorów w Waszyngtonie. Rada Dyrektorów Banku składa się z dziewięciu członków, wybranych spoza Banku Rezerw, którzy są podzieleni na trzy równe klasy – oznaczone A, B i C.

Dyrektorzy klasy A i klasy B są wybierani przez banki komercyjne członkowskie Drugiego Okręgu. Dyrektorów klasy C powołuje Rada Gubernatorów. Każdego roku jeden dyrektor klasy C w każdym banku rezerw jest wyznaczany przez Radę Gubernatorów na przewodniczącego Rady Dyrektorów Banku, a drugi dyrektor klasy C jest wyznaczany na wiceprzewodniczącego.

Dyrektorzy klasy A są zobowiązani do reprezentowania banków członkowskich w Dystrykcie i w większości byli urzędnikami lub dyrektorami banków członkowskich lub ich spółek holdingowych. Dyrektorzy klasy B i C są zobowiązani do reprezentowania opinii publicznej „z należytym, ale nie wyłącznym wzięciem pod uwagę interesów rolnictwa, handlu, przemysłu, usług, siły roboczej i konsumentów. Dyrektorzy klasy B ani C nie mogą być urzędnikami, dyrektorami ani pracownikami żadnego banku sektora prywatnego lub holdingu bankowego. Ponadto dyrektorzy klasy C nie mogą posiadać akcji żadnego banku ani holdingu bankowego.

Celem tych zasad jest zapewnienie reprezentacji różnorodnych punktów widzenia i środowisk na każdej tablicy banku rezerw. Zazwyczaj w skład zarządu banku rezerw wchodzą przedstawiciele lokalnego przemysłu, sektora non-profit i sektora bankowego.

Role dyrektorów banków rezerw zazwyczaj dzielą się na trzy główne obszary: nadzorowanie zarządzania bankami rezerwowymi, udział w kształtowaniu krajowej polityki pieniężnej i kredytowej oraz pełnienie funkcji „łącznika między rządem a sektorem prywatnym.

Wykonując swoje obowiązki w zakresie nadzoru zarządczego, Rada Dyrektorów Banku Rezerw dokonuje przeglądu i ustala wraz z kierownictwem rocznych celów i zadań Banku, przegląda i zatwierdza budżet oraz przeprowadza niezależną ocenę wyników Banku (w tym jego efektywności i produktywność) oraz jego prezes i pierwszy wiceprezes.

Dyrektorzy Reserve Bank nadzorują, poprzez wyznaczonego przez siebie rewidenta generalnego i bezpośrednio przed nimi podległego, utrzymanie efektywnego systemu procedur audytu wewnętrznego.

Dyrektorzy odgrywają szczególną rolę w zakresie polityki pieniężnej i polityki kredytowej. Pełniąc tę ​​funkcję, dyrektorzy z różnych środowisk wnoszą do Systemu Rezerwy Federalnej największe korzyści wynikające z autonomii regionalnej: różnorodne punkty widzenia na warunki gospodarcze i kredytowe. Te dane wejściowe pomagają Rezerwie Federalnej przewidywać zmieniające się trendy w gospodarce. Ustawa o Rezerwie Federalnej daje każdemu Bankowi Rezerwy uprawnienia do ustalania stóp dyskontowych, podlegających przeglądowi i określeniu przez Radę Gubernatorów.

Innym głównym obowiązkiem każdego zarządu banku rezerw jest wybór prezesa banku, który według jego oceny będzie kwalifikowany do udziału w obradach dotyczących polityki pieniężnej i decyzjach Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. Obowiązująca od 21 lipca 2010 r. Ustawa Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act zezwala tylko dyrektorom klasy B i C na udział w procesie nominacji na prezydenta.

Oprócz ustawy o Rezerwie Federalnej rola zarządu nowojorskiego Fed jest również określona w statucie Banku oraz w statutach trzech komitetów zarządu – Komitetu ds. Nominacji i Ładu Korporacyjnego, Komitetu ds. Audytu i Ryzyka oraz Zarządu i Budżetu. Komisja. Określają one dokładniej rolę i obowiązki Rady, a także ograniczenia jej roli i obowiązków.

Statut Banku precyzuje, że poszczególne kwestie nadzorcze i regulacyjne Banku nie wchodzą w zakres kompetencji Zarządu Banku. Ponadto dyrektorzy klasy A nie mogą uczestniczyć w podejmowaniu decyzji personalnych lub budżetowych związanych z Grupą ds. Nadzoru nad Instytucjami Finansowymi Banku, ani nie mogą stanowić większości członków Komitetu Audytu i Ryzyka ani Komitetu ds. Nominacji i Ładu Korporacyjnego. Ponadto wszyscy dyrektorzy, podobnie jak wszyscy pracownicy Banku Rezerw, są generalnie wykluczeni z udziału w jakiejkolwiek sprawie, w której mają interes finansowy. Te ograniczenia mają na celu zminimalizowanie ryzyka rzeczywistego lub domniemanego konfliktu interesów na poziomie zarządu.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy