Przykładowy weksel pożyczki dla rodziny, przyjaciół

17 lutego 2021
Category: Naszych Partnerów

6 grudnia 2013

Podsumowanie

Jeśli pożyczasz krewnemu lub przyjacielowi, zechcesz zawrzeć pisemną umowę. Ten darmowy przykładowy weksel pokazuje, jak i kiedy otrzymasz zapłatę oraz co się stanie, jeśli pożyczkobiorca nie spłaci pożyczki

Treść tej strony jest aktualna na dzień opublikowania; Jednak niektóre z naszych ofert partnerskich mogły wygasnąć. Zapoznaj się z naszą listą najlepszych kart kredytowych lub skorzystaj z naszego narzędzia CardMatch , aby znaleźć karty dopasowane do Twoich potrzeb.

Jeśli pożyczasz krewnemu lub przyjacielowi, zechcesz zawrzeć pisemną umowę. Ten przykładowy weksel (dostępny również w formacie Microsoft Word, PDF i plikach do pobrania w postaci zwykłego tekstu) określa, w jaki sposób i kiedy otrzymasz zapłatę oraz co się stanie, jeśli pożyczkobiorca nie spłaci pożyczki. Przewiń w dół, aby zobaczyć pusty harmonogram spłat, który możesz wypełnić.

Posiadanie notatki nie gwarantuje spłaty, ale pomaga wyjaśnić niejasności i służy jako dowód, jeśli kiedykolwiek zdecydujesz się pozwać pożyczkobiorcę do sądu.

Weksel własny

_____/______/_______(DATA)

PŁATNOŚĆ KUPUJĄCEGO. Kwota główna niniejszego Weksla („Weksel) oraz wszelkie narosłe, ale niezapłacone odsetki będą wymagalne i płatne w ____________ (LICZBA PŁATNOŚCI) (OKRĄG PIERWSZY: równe raty miesięczne / równe raty kwartalne / płatności, jak opisano poniżej) począwszy od ___________________ (DATA PIERWSZEJ PŁATNOŚCI). Wszystkie płatności wynikające z niniejszej noty dotyczą w pierwszej kolejności narosłych, ale niezapłaconych odsetek, a następnie niespłaconego kapitału. Jeżeli nie zostanie wcześniej spłacone, całość pozostałego zadłużenia (w tym narosłe odsetki) będzie wymagalna i płatna w dniu _________________ (DATA OSTATECZNEJ SPŁATY).

ZAINTERESOWANIE. Niniejsza nota będzie obciążona rocznymi odsetkami w wysokości _________ (ROCZNA STOPA PROCENTOWA) procent.

PRZEDPŁATA. Producent ma prawo w każdym czasie i od czasu do czasu dokonać przedpłaty w całości lub w części bez premii lub kary.

ŚRODKI ZARADCZE. Żadne opóźnienie lub zaniechanie ze strony posiadacza niniejszej Notatki w wykonywaniu któregokolwiek z praw wynikających z niniejszej Umowy nie będzie działało jako zrzeczenie się któregokolwiek takiego prawa lub jakiegokolwiek innego prawa takiego posiadacza, ani też żadne opóźnienie, zaniechanie lub zrzeczenie się w jakimkolwiek przypadku do lub zrzeczenie się tego samego lub innego prawa w przyszłości. Prawa i środki zaradcze Odbiorcy będą kumulowane i mogą być stosowane pojedynczo, sukcesywnie lub łącznie, według wyłącznego uznania Odbiorcy.

WYDARZENIA PRZYSPIESZENIA. Wystąpienie którejkolwiek z poniższych sytuacji będzie stanowić „Zdarzenie przyspieszenia przez Producenta w rozumieniu niniejszej Notatki:

(a) niezapłacenie przez producenta jakiejkolwiek części kwoty głównej lub odsetek w terminie wymagalności zgodnie z niniejszą Notą; lub

(b) niewypłacalność wytwórcy lub niewypłacanie swoich długów w terminie ich wymagalności.

PRZYŚPIESZENIE. Po wystąpieniu Zdarzenia Przyspieszenia zgodnie z niniejszą Notą oraz oprócz wszelkich innych praw i środków zaradczych, które może mieć Odbiorca, Odbiorca będzie miał prawo, według własnego i wyłącznego wyboru, zadeklarować, że niniejsza Nota jest natychmiast wymagalna i płatna.

PODPORZĄDKOWANIE. Zobowiązania Producenta wynikające z niniejszego Promissory Note są podporządkowane wszelkiemu zadłużeniu Producenta, jeśli takie istnieją, wobec jakiegokolwiek niepowiązanego pożyczkodawcy będącego stroną trzecią w zakresie, w jakim takie zadłużenie jest niespłacone na dzień niniejszej Noty i takie podporządkowanie jest wymagane na podstawie dokumentów pożyczki przewidujących dług.

ZRZECZENIA SIĘ PRZEZ PRODUCENTA. Wszystkie strony niniejszej Noty, w tym Producent i wszelkie poręczenia, poręczyciele i poręczyciele, niniejszym zrzekają się protestów, prezentacji, zawiadomienia o zniesławieniu oraz zawiadomienia o przyspieszeniu terminu zapadalności i zgadzają się pozostać zobowiązanymi do spłaty kapitału, odsetek i wszystkich innych należnych kwot zgodnie z niniejszą notą bez względu na wszelkie zmiany lub zmiany polegające na zwolnieniu, umorzeniu, wymianie, modyfikacji lub zastąpieniu jakiegokolwiek zabezpieczenia w ramach niniejszej noty lub w drodze jakiegokolwiek przedłużenia lub przedłużenia terminu spłaty kwoty głównej i odsetek; a wszystkie takie strony zrzekają się wszelkiego rodzaju zawiadomień o takich zmianach lub zmianach i zgadzają się, że to samo może zostać dokonane bez powiadomienia lub zgody któregokolwiek z nich.

WYDATKI. W przypadku, gdy jakakolwiek płatność na podstawie niniejszej Noty nie zostanie zapłacona w terminie, Wytwórca zobowiązuje się zapłacić, oprócz kwoty głównej i odsetek wynikających z niniejszej Noty, uzasadnione honoraria prawników nieprzekraczające kwoty równej 15% ówczesnego pozostałego salda należnego na Nocie , plus wszelkie inne uzasadnione wydatki poniesione przez Odbiorcę w ramach wykonywania swoich praw i środków zaradczych w przypadku niewywiązania się z płatności.

PRAWO RZĄDOWE. Niniejsza Nota podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem stanu ___________________ (NAZWA STANU).

Następcy. Wszystko to jest obietnicą Stwórcy i wiąże Twórcę i następców, spadkobierców i cesjonariuszy Stwórcy; pod warunkiem jednak, że Producent nie może scedować żadnych swoich praw ani delegować żadnych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody posiadacza niniejszej Noty.

NA DOWÓD CZEGO Twórca wykonał niniejszy Weksel na dzień i rok, który został opisany powyżej.

Producent: ______________________________________ (PODPIS WYNAJMUJĄCEGO)

___________________________________________ (NAZWA POŻYCZAJĄCEGO)

Harmonogram spłaty
Data Do zapłaty Opłata zapłacona
Uwaga: chociaż informacje zawarte w tym dokumencie są przedstawione w dobrej wierze i są uważane za poprawne, nie stanowią porady prawnej. Aby uzyskać poradę prawną, skonsultuj się ze swoim prawnikiem.

Treść redakcyjna tej strony opiera się wyłącznie na obiektywnej ocenie naszych autorów i nie jest napędzana przez dolary reklamowe. Nie został dostarczony ani nie został zlecony przez wydawców kart kredytowych. Możemy jednak otrzymać rekompensatę, gdy klikniesz linki do produktów naszych partnerów.

Tony Mecia jest niezależnym pisarzem biznesowym z Charlotte w Karolinie Północnej. Oprócz swoich artykułów dla CreditCards.com, Tony pisze dla różnych publikacji handlowych i ogólnodostępnych oraz firm. Jako reporter i redaktor w Charlotte Observer zdobył nagrody „Best in Business od Society of American Business Editors and Writers za swoje relacje z branży lotniczej i tekstylnej.

Co dalej?Czy sprzedawcy mogą poprosić o dowód tożsamości za pomocą karty kredytowej?

Jeśli podpisałeś swoją kartę, może nie być wymagane okazanie dowodu osobistego w celu dokonania zakupu.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy