MFW kontra WTO czy Bank Światowy: jaka jest różnica?

17 lutego 2021

MFW kontra WTO kontra Bank Światowy: przegląd

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Bank Światowy i Światowa Organizacja Handlu (WTO) są prawie codziennie wymieniane w prasie finansowej i telewizji. Organizacje te trafiają na pierwsze strony gazet na całym świecie, od pożyczek dla Grecji po umowy handlowe w Azji. Zrozumienie tych podmiotów i ich misji zapewni lepszy wgląd w to, jak organizacje te pomagają kształtować globalną gospodarkę.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) jest organizacją o zasięgu globalnym, zrzeszającą 189 krajów członkowskich, obecnie z siedzibą w Waszyngtonie. Celem funduszu jest między innymi promowanie stabilności finansowej i wzrostu gospodarczego.

Światowa Organizacja Handlu (WTO jest również globalnym stowarzyszeniem zrzeszającym 164 kraje członkowskie). Celem organizacji jest promowanie sprawiedliwego handlu między narodami.

Bank Światowy jest również organizacją międzynarodową, której celem jest zmniejszenie ubóstwa poprzez pomoc finansową.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy – MFW

MFW promuje się jako „organizacja złożona ze 188 krajów, działająca na rzecz wspierania globalnej współpracy walutowej, zapewniania stabilności finansowej, ułatwiania handlu międzynarodowego, promowania wysokiego zatrudnienia i trwałego wzrostu gospodarczego oraz zmniejszania ubóstwa na całym świecie. Został utworzony w 1944 r., Podczas II wojny światowej, w ramach porozumienia z Bretton Woods. Porozumienie miało na celu stworzenie systemu zarządzania walutami i kursami walutowymi, który mógłby zapobiec powtórzeniu się dewaluacji walut, które przyczyniły się do wyzwań ekonomicznych tamtego okresu.

„Głównym celem organizacji jest zapewnienie stabilności międzynarodowego systemu walutowego – systemu kursów wymiany i płatności międzynarodowych, który umożliwia krajom (i ich obywatelom) dokonywanie między sobą transakcji. Szeroki, samookreślony mandat MFW obejmuje „wszystkie kwestie makroekonomiczne i sektora finansowego, które mają wpływ na globalną stabilność, w tym promocję handlu, wzrost gospodarczy i ograniczanie ubóstwa.

Misja MFW

MFW realizuje swoją misję na różne sposoby. Monitorowanie i raportowanie zmian gospodarczych to duża część wysiłków, w tym przedstawianie państwom członkowskim zaleceń dotyczących przyszłych kierunków działań. Na przykład w 2015 r. MFW dokonał przeglądu stanu gospodarki USA i zalecił, aby Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych wstrzymała się z planami podwyższenia stóp procentowych, ponieważ może to zaszkodzić gospodarce. Chociaż zalecenia MFW nie są prawnie wiążące, są podawane do wiadomości publicznej. Decydenci gospodarczy z pewnością są ich świadomi i niewątpliwie mają na nie wpływ.

Pożyczanie pieniędzy biednym krajom jest również ważną inicjatywą MFW. Organizacja zapewnia finansowanie, aby pomóc zagrożonym narodom uniknąć wyzwań gospodarczych lub wyjść z nich. MFW udzielił znaczących pożyczek między innymi Portugalii, Grecji, Irlandii, Ukrainie, Meksyku, Polsce, Kolumbii i Maroko. Wszystkie inicjatywy MFW są samofinansowane przez jego członków. Siedziba organizacji znajduje się w Waszyngtonie (więcej informacji można znaleźć w artykule: Wprowadzenie do Międzynarodowego Funduszu Walutowego ).

Bank Światowy

Grupa Banku Światowego, podobnie jak MFW, została utworzona w Bretton Woods w 1944 r. Jej celem jest zapewnienie „pomocy finansowej i technicznej krajom rozwijającym się na całym świecie w celu „zmniejszenia ubóstwa i wspierania rozwoju. Składa się z pięciu bazowych instytucji, z których dwie pierwsze łącznie określane są jako Bank Światowy.

 • Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (IBRD). To jest ramię pożyczkowe MFW. Zapewnia pomoc finansową krajom o średnim i niskim dochodzie posiadającym zdolność kredytową.
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA). ARP udziela pożyczek i dotacji biednym krajom. Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC). W przeciwieństwie do Banku Światowego, który koncentruje swoje wysiłki na rządach, IFC zapewnia pieniądze i doradza podmiotom sektora prywatnego. Agencja Wielostronnych Gwarancji Inwestycyjnych. MIGA stara się zachęcić do bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach rozwijających się. Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych. ICSID zapewnia zaplecze fizyczne i wiedzę proceduralną, aby pomóc w rozwiązywaniu nieuniknionych sporów, które powstają, gdy pieniądze są sednem sporu między dwiema stronami.Postęp w misji Banku Światowego

  Bank Światowy realizuje swoje cele, udzielając pomocy finansowej krajom rozwijającym się. Udziela niskooprocentowanych lub nieoprocentowanych pożyczek i dotacji na finansowanie „szerokiego wachlarza inwestycji w takich obszarach, jak edukacja, zdrowie, administracja publiczna, infrastruktura, rozwój sektora finansowego i prywatnego, rolnictwo oraz zarządzanie środowiskiem i zasobami naturalnymi. Na przykład Bank Światowy pożyczył Indiom 500 milionów dolarów w 2015 roku, aby wesprzeć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Pożyczka 10-letnia została udzielona na korzystnych warunkach z zastrzeżeniem, że spłata nie musi rozpoczynać się przez pięć lat.

  Wysiłki Banku Światowego obejmują udzielanie porad i wskazówek oraz ścisłą współpracę z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Grupa jest samofinansująca się, a jej główna siedziba znajduje się w Waszyngtonie (Powiązane informacje można znaleźć w artykule: All-Important World Development Indicators (WDI) Banku Światowego) .

  Światowa Organizacja Handlu – WTO

  Światowa Organizacja Handlu (WTO) twierdzi, że jest „jedyną międzynarodową organizacją zajmującą się zasadami handlu między narodami. Wysiłki WTO koncentrują się na opracowywaniu umów handlowych między narodami w celu zachęcania do handlu transgranicznego. Obejmuje to zawieranie umów, interpretowanie umów i ułatwianie rozstrzygania sporów.

  Oficjalnie założona w 1995 roku, WTO wywodzi się z Bretton Woods, gdzie Układ Ogólny w sprawie handlu i taryf celnych (GATT) został opracowany w celu zachęcania i wspierania handlu między narodami. W następstwie GATT negocjacje handlowe Okrągłego Stołu Urugwajskiego w latach 1986-1994 zaowocowały formalnym utworzeniem WTO. Siedziba WTO znajduje się w Genewie w Szwajcarii. Podobnie jak MFW i Bank Światowy, WTO jest finansowana przez jej członków.

  Postęp misji WTO

  WTO stara się ułatwić handel transgraniczny. Negocjacje są prowadzone w formacie wszystko albo nic, a każda kwestia na stole jest omawiana aż do rozwiązania. W związku z tym nie ma ofert częściowych, więc przekroczenia terminów i przeciągające się wysiłki, które trwają przez wiele lat, nie są rzadkością. Oprócz inicjatyw handlowych na dużą skalę, WTO ułatwia również negocjacje w sprawie sporów handlowych, takich jak spór między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi dotyczący połowów tuńczyka. (Powiązane informacje: 3 Times the WTO Got It Right This Century .)

  Podsumowanie

  Chociaż wszystkie trzy organizacje promują się jako wspierające pozytywne zmiany, nie wszyscy zgadzają się z ich samooceną. Organizacje zapewniają pomoc finansową krajom w potrzebie, ale podobnie jak w przypadku każdej innej znanej metody pozyskiwania środków finansowych, pieniądze wiążą się z pewnymi zobowiązaniami, a motywy inicjatyw są często kwestionowane.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy