Metoda praw własności

17 lutego 2021
Category: Stopy Procentowej

Co to jest metoda kapitałowa?

Metoda praw własności jest rodzajem rachunkowości stosowanym w inwestycjach między przedsiębiorstwami. Metody inwestycyjne Niniejszy przewodnik i przegląd metod inwestycyjnych przedstawia główne sposoby, w jakie inwestorzy próbują zarabiać pieniądze i zarządzać ryzykiem na rynkach kapitałowych. Inwestycją jest każdy składnik aktywów lub instrument zakupiony z zamiarem sprzedaży za cenę wyższą niż cena zakupu w pewnym momencie w przyszłości (zyski kapitałowe) lub z nadzieją, że składnik aktywów bezpośrednio przyniesie dochód (np. lub dywidendy). . Metodę tę stosuje się, gdy inwestor ma znaczący wpływ. Wpływ inwestora Poziom wpływu inwestora, jaki posiada spółka na transakcję inwestycyjną, determinuje sposób rozliczenia tej inwestycji prywatnej. Rozliczenie inwestycji różni się w zależności od poziomu kontroli, jaką posiada inwestor.nad jednostką, w której dokonano inwestycji, ale nie sprawuje nad nią pełnej kontroli, jak w przypadku relacji między spółką dominującą a jej jednostką zależną. W tym przypadku terminologia „jednostka dominująca i „jednostka zależna nie jest używana, w przeciwieństwie do metody konsolidacji, w której inwestor sprawuje pełną kontrolę nad jednostką, w której dokonano inwestycji. Zamiast tego w przypadkach, gdy właściwe jest stosowanie metody praw własności, jednostka, w której dokonano inwestycji, jest często określana jako „jednostka stowarzyszona lub „jednostka stowarzyszona.jednostka, w której dokonano inwestycji, jest często określana jako „jednostka stowarzyszona lub „jednostka stowarzyszona.jednostka, w której dokonano inwestycji, jest często określana jako „jednostka stowarzyszona lub „jednostka stowarzyszona.

Chociaż poniższe stanowią jedynie ogólne wytyczne, uważa się, że inwestor ma znaczący wpływ na jednostkę, w której dokonano inwestycji, jeżeli posiada od 20% do 50% akcji lub praw głosu w tej jednostce. Jeżeli jednak inwestor posiada mniej niż 20% udziałów w jednostce, w której dokonano inwestycji, ale nadal ma znaczący wpływ na jej działalność, to nadal musi stosować metodę praw własności, a nie metodę kosztową. Metoda kosztowa Metoda kosztowa jest rodzajem rachunkowości stosowanym do inwestycji, w przypadku którego inwestor nie ma wpływu na jednostkę, w której dokonano inwestycji, lub nie ma go wcale. W przeciwieństwie do metody konsolidacyjnej, terminologia „jednostka dominująca i „jednostka zależna nie jest stosowana, ponieważ inwestor nie sprawuje pełnej kontroli. Zamiast tego termin „inwestycja jest po prostu używany

Jak działa metoda praw własności?W przeciwieństwie do metody konsolidacji Metoda konsolidacji Metoda konsolidacji jest rodzajem rachunkowości inwestycyjnej stosowanej do konsolidacji sprawozdań finansowych dotyczących inwestycji większościowych. Metodę tę można zastosować tylko wtedy, gdy inwestor sprawuje efektywną kontrolę nad jednostką zależną, która często zakłada, że ​​inwestor posiada co najmniej 50,1%, przy metodzie praw własności nie ma procesu konsolidacji i eliminacji. Zamiast tego inwestor zgłosi swój proporcjonalny udział w kapitale jednostki, w której dokonano inwestycji, jako inwestycję (po koszcie). Zyski i straty jednostki, w której dokonano inwestycji, powiększają rachunek inwestycyjny o kwotę proporcjonalną do udziałów inwestora w tej jednostce. Nazywa się to „podniesieniem kapitału. Dywidendy wypłacane przez jednostkę, w której dokonano inwestycji, są odejmowane z tego konta.

Praktyczny przykładLion Inc. kupuje 30% Zombie Corp za 500 000 $. Pod koniec roku Zombie Corp odnotowuje dochód netto Dochód netto Dochód netto jest kluczową pozycją nie tylko w rachunku zysków i strat, ale we wszystkich trzech podstawowych sprawozdaniach finansowych. Chociaż uzyskuje się go w rachunku zysków i strat, zysk netto jest również wykorzystywany zarówno w bilansie, jak i rachunku przepływów pieniężnych. 100 000 USD i dywidendę w wysokości 50 000 USD dla akcjonariuszy.

Kiedy Lion dokonuje zakupu, rejestruje swoją inwestycję w „Inwestycjach w jednostkach stowarzyszonych / stowarzyszonych, długoterminowym rachunku aktywów. Transakcja jest rejestrowana po koszcie.

Dr. Inwestycje w współpracowników 500 000
Cr. Gotówka 500 000

Lion otrzymuje dywidendę w wysokości 15 000 USD, co stanowi 30% z 50 000 USD, i odnotowuje zmniejszenie swojego rachunku inwestycyjnego. Powodem tego jest to, że otrzymali pieniądze od swojej jednostki, w której dokonano inwestycji. Innymi słowy, następuje odpływ gotówki z jednostki, w której dokonano inwestycji, co odzwierciedla zredukowany rachunek inwestycyjny.

Dr. Gotówka 15 000
Cr. Inwestycje w współpracowników 15 000

Wreszcie Lion rejestruje dochód netto z Zombie jako wzrost na swoim rachunku inwestycyjnym.

Dr. Inwestycje w współpracowników 30 000
Cr. Dochody z inwestycji 30 000

Saldo końcowe na ich koncie „Inwestycje w pracowników stowarzyszonych na koniec roku wynosi 515 000 USD. Oznacza to wzrost kosztów inwestycji o 15 000 USD.

To zgadza się z ich częścią zysków zatrzymanych Zombie. Zombie ma dochód netto w wysokości 100 000 USD, który jest pomniejszany o 50 000 USD dywidendy. Zatem zyski zatrzymane Zombie za rok wynoszą 50 000 USD. Część Lion z tych 50 000 $ wynosi 15 000 $.

Jakie są inne możliwe metody księgowania?Gdy inwestor sprawuje pełną kontrolę nad spółką, w którą inwestuje, firma inwestująca może być nazywana spółką dominującą jednostki, w której dokonano inwestycji. Ta ostatnia jest wtedy znana jako spółka zależna spółki macierzystej. W takim przypadku inwestycje jednostki dominującej w spółce zależnej rozlicza się metodą konsolidacji.

Metoda konsolidacji rejestruje „inwestycję w jednostce zależnej Jednostka zależna Jednostka zależna (podrzędna) to jednostka gospodarcza lub korporacja, która jest w całości lub częściowo kontrolowana przez inną firmę, określaną jako spółka dominująca lub holding. Własność jest określana przez procent udziałów posiadanych przez spółkę dominującą, przy czym ten udział musi wynosić co najmniej 51%. Jako składnik aktywów w bilansie jednostki dominującej, jednocześnie rejestrując równą transakcję po stronie kapitału bilansowego jednostki zależnej. Aktywa, pasywa oraz wszystkie pozycje zysków i strat jednostki zależnej są wykazywane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym jednostki dominującej.

Alternatywnie, jeżeli inwestor nie sprawuje pełnej kontroli nad jednostką, w której dokonano inwestycji i nie ma na nią wpływu, posiada on pasywny udział mniejszości Udział mniejszości w wartości przedsiębiorstwa Obliczanie wartości przedsiębiorstwa Wartość przedsiębiorstwa musi zostać skorygowana poprzez dodanie udziałów mniejszości do sprawozdania skonsolidowanego na rachunku zysków i strat. Przykładowe obliczenia, przewodnik. Gdy firma posiada więcej niż 50% (ale mniej niż 100%) spółki zależnej, rejestruje wszystkie 100% przychodów, kosztów i innych pozycji rachunku zysków i strat tej firmy, nawet w jednostce, w której dokonano inwestycji. W takim przypadku inwestycje są rozliczane metodą kosztową.

Metoda kosztowa rejestruje inwestycję po koszcie i rozlicza ją w zależności od historycznych transakcji inwestora z jednostką, w której dokonano inwestycji, i innymi podobnymi inwestorami.

Dodatkowe zasobyCFI jest oficjalnym globalnym dostawcą certyfikacji Financial Modeling and Valuation Analyst (FMVA) Certyfikacja FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów pracujących dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, wydanych analitykom finansowym na całym świecie. Aby kontynuować naukę i rozwijać swoją karierę, pomocne będą następujące zasoby CFI:

  • Private Equity Kariera w Private Equity Analitycy i współpracownicy private equity wykonują podobną pracę jak w bankowości inwestycyjnej. Praca obejmuje modelowanie finansowe, wycenę, długie godziny pracy i wysokie wynagrodzenie. Private equity (PE) to typowy rozwój kariery bankierów inwestycyjnych (IB). Analitycy w IB często marzą o „przejściu na stronę kupujących
  • Metody inwestycyjne Metody inwestycyjne Ten przewodnik i przegląd metod inwestycyjnych przedstawia główne sposoby, w jakie inwestorzy próbują zarabiać pieniądze i zarządzać ryzykiem na rynkach kapitałowych. Inwestycją jest każdy składnik aktywów lub instrument zakupiony z zamiarem sprzedaży za cenę wyższą niż cena zakupu w pewnym momencie w przyszłości (zyski kapitałowe) lub z nadzieją, że składnik aktywów bezpośrednio przyniesie dochód (np. lub dywidendy).Publiczne papiery wartościowe Publiczne papiery wartościowe Publiczne papiery wartościowe lub zbywalne papiery wartościowe to inwestycje, którymi można swobodnie lub łatwo handlować na rynku. Papiery wartościowe mają charakter kapitałowy lub dłużny.Harmonogram zadłużenia Harmonogram zadłużenia Harmonogram zadłużenia przedstawia całość zadłużenia przedsiębiorstwa w harmonogramie na podstawie jego terminu zapadalności i stopy procentowej. W modelowaniu finansowym przepływy kosztów odsetkowychDarmowe kursy księgowePoznaj podstawy rachunkowości i dowiedz się, jak czytać sprawozdania finansowe dzięki bezpłatnym kursom rachunkowości online CFI.

    Kursy te dadzą Ci pewność potrzebną do wykonywania światowej klasy pracy analityka finansowego. Zacząć teraz!

    Dzięki kursom CFI budowanie zaufania do umiejętności księgowych jest łatwe! Zarejestruj się teraz ZA DARMO, aby rozpocząć karierę!

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy