Dlaczego towary są bardziej niestabilne niż inne aktywa?

17 lutego 2021

Tomsmith585 / Getty Images

Zasób to nieruchomość lub coś wartościowego. Wiele rzeczy materialnych i niematerialnych to aktywa, ale w świecie inwestowania i handlu istnieją klasy aktywów. Dla tych, którzy inwestują lub handlują swoim kapitałem, zmienność aktywów jest krytycznym problemem.

Zmienność to zmienność cen aktywów w czasie. Im szerszy zakres cen od niskich do wysokich na podstawie dziennej, tygodniowej, miesięcznej lub długoterminowej, tym wyższa zmienność i odwrotnie. Niektóre aktywa są zwykle bardziej zmienne niż inne, a często to zmienność rynku sprawia, że ​​jest on atrakcyjny lub nieatrakcyjny dla uczestników rynku o różnych profilach ryzyka. Rozważając, w które aktywa inwestować lub handlować, jedną z najważniejszych kwestii jest ich zmienność.

Zmienność: raj tradera, ale koszmar inwestora

Te aktywa, które mają wyższy stopień zmienności, zwykle przyciągają tych, którzy są aktywnymi inwestorami, a nie inwestorami. Kiedy cena składnika aktywów jest bardzo zmienna, przyciąga bardziej spekulacyjną i krótkoterminową działalność handlową. W związku z tym rynki o dużej zmienności cen wydają się być rajem dla traderów, przynosząc w najbliższej przyszłości szansę na zyski. Jednocześnie jest to koszmar dla inwestorów, ponieważ inwestorzy mają tendencję do poszukiwania stałych zysków poprzez wzrost wartości kapitału lub rentowność.

Jeśli chodzi o najpopularniejsze rynki, z których korzysta szeroki rynek adresowalny uczestników do uprawy jaj lęgowych, istnieją różne klasy do wyboru. Akcje, obligacje, waluty i towary to cztery najpopularniejsze klasy o różnym stopniu zmienności.

Zmienność kapitału

Klasa aktywów kapitałowych obejmuje akcje spółek i indeksy, które odzwierciedlają zmienność na całym rynku akcji lub w różnych sektorach w ramach klasy akcji. Inwestowanie lub handel na rynku akcji to zdecydowanie najpopularniejszy wybór wśród inwestorów.

Chociaż nie wszystkie akcje mają taką samą zmienność, te z głównych indeksów, takich jak Dow Jones Industrial Average lub S&P 500, mają tendencję do doświadczania podobnej zmienności lub beta w czasie. Oczywiście są okresy, w których ceny akcji będą drastycznie zmieniać. Krach na giełdzie w latach 1929, 1987 i światowy kryzys finansowy z 2008 roku to tylko niektóre przykłady sytuacji, w których akcje dramatycznie spadły. Na początku 2016 r. Indeks S&P 500 spadł o 11,5% w ciągu sześciu tygodni z powodu zarażenia w wyniku wyprzedaży na krajowym chińskim rynku akcji.

Ponieważ Stany Zjednoczone są najbardziej stabilną gospodarką na świecie, amerykańskie akcje są zwykle mniej niestabilne niż inne na całym świecie. Jeśli chodzi o zmienność indeksu S&P 500, kwartalna historyczna zmienność indeksu E-Mini S&P 500 zwykle wynosi poniżej 10%. W ciągu ostatnich dwudziestu lat wahał się od najniższego poziomu 5,35% do najwyższego poziomu 27,23% po kryzysie finansowym w 2008 roku.

Zmienność obligacji

Obligacje to instrumenty dłużne, które oferują zysk lub kupon. Każdy rząd na całym świecie emituje obligacje, podobnie jak firmy. Obligacje są formą finansowania lub pożyczania dla krajów i przedsiębiorstw – inwestorzy i handlowcy, którzy są aktywni na rynku obligacji, patrzą na różne okresy wzdłuż krzywej dochodowości. Inwestorzy w obligacje długoterminowe zwykle szukają źródła dochodu, podczas gdy krótkoterminowe instrumenty dłużne mogą charakteryzować się większą zmiennością.

W Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o dług publiczny, bank centralny lub Rezerwa Federalna kontrolują bardzo krótki koniec krzywej dochodowości. Stopa funduszu Fed to stopa procentowa, na którą banki i spółdzielcze kasy pożyczkowe pożyczają salda rezerw na noc. Komitet Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych kontroluje i dyktuje stopę procentową funduszy Fed. Stopa dyskontowa to minimalna stopa procentowa ustalona przez Rezerwę Federalną w USA dla pożyczek dla innych banków.

Podczas gdy bank centralny kontroluje fundusze Fed i stopę dyskontową, ceny obligacji i instrumentów dłużnych o dalszych terminach zapadalności są funkcją sił rynkowych. Stawki krótkoterminowe mogą wpływać na stopy średnio- i długoterminowe, ale często występują rozbieżności.

Inwestorzy obligacji często zajmują długie lub krótkie pozycje w zależności od ich poglądów na stopy procentowe. Długa pozycja obligacji to zakład, w którym stawki spadną, podczas gdy pozycja krótka zakłada, że ​​stopy wzrosną. Większość traderów obligacji będzie pozycjonować się wzdłuż krzywej dochodowości, skracając jeden termin zapadalności, a drugi długi na spreadzie, aby wykorzystać anomalie cenowe. Inwestorzy na rynku obligacji szukają bezpiecznego i stałego dochodu z inwestycji w jaja gniazdowe. Kwartalna historyczna zmienność na rynku 30-letnich obligacji rządowych Stanów Zjednoczonych wahała się od 6,22% do 17,5% przez ponad dwie dekady. Zmienność wzrosła w następstwie kryzysu finansowego z 2008 roku.

Zmienność waluty

Dolar jest walutą rezerwową świata, ponieważ Stany Zjednoczone są najbogatszą i najbardziej stabilną gospodarką na świecie. Zmienność walut jest zwykle niższa niż w przypadku większości innych klas aktywów, ponieważ rządy kontrolują drukowanie pieniędzy oraz ich uwalnianie i wpływ do globalnego systemu monetarnego. Zmienność walut zależy od stabilności rządu. Dlatego dolar podlega niższej zmienności niż rubel rosyjski, real brazylijski lub inne instrumenty walutowe, które są mniej płynne i rzadziej są walutami rezerwowymi utrzymywanymi przez rządowe papiery skarbowe na całym świecie.

Kwartalna historyczna zmienność indeksu dolara – sięgająca 1988 r. – wahała się od 4,37% do 15%, ale normą jest odczyt zmienności poniżej poziomu 10%.

Surowce

Zmienność towarów jest zwykle najwyższa z klas aktywów opisanych w tym artykule. Kwartalna zmienność ropy naftowej waha się od 12,63% do ponad 90% od 1983 r. Zakres tego samego wskaźnika dla gazu ziemnego waha się od 22,56% do ponad 80%. W krótszej perspektywie zmienność dotycząca gazu ziemnego wielokrotnie przekraczała 100%.

Kwartalna historyczna zmienność nasion soi wahała się od około 10% do ponad 75% od 1970 r. Zakres kukurydzy wahał się od nieco poniżej 12% do około 48% w tym samym okresie. Kwartalna zmienność na rynku kontraktów terminowych na cukier wahała się od 10,5% do 100%, a na kontraktach terminowych na kawę od 11% do ponad 90%. W przypadku srebra zakres wahał się od około 10% do ponad 100%.

Wreszcie złoto jest towarem hybrydowym. Ponieważ banki centralne na całym świecie trzymają żółty metal jako aktywa rezerwowe, ma on podwójną rolę jako metal lub towar i jako aktywa finansowe. W związku z tym przedział kwartalnej zmienności od 4% do ponad 40% od połowy lat 70. XX wieku odzwierciedla hybrydowy charakter cen złota. Jak wskazują przykłady, zmienność towarów w czasie jest wysoka i istnieje wiele powodów, dla których towary są bardziej zmienne niż inne aktywa.

5 powodów, dla których towary są bardziej niestabilne

Jako aktywa, towary od lat cieszą się zainteresowaniem inwestorów. Jednak aktywność ta pojawia się zwykle w okresach hossy. W ciągu ostatniej dekady wprowadzenie nowych instrumentów rynkowych, które handlują na tradycyjnych giełdach – takich jak ETF i produkty ETN – zwiększyło możliwości wyboru uczestników rynku. Przed ich wprowadzeniem jedyną drogą inwestowania w towary – dla tych, którzy nie mają rachunku terminowego – była własność fizycznego towaru lub poprzez pozycje kapitałowe w spółkach, które są producentami surowców.

Dla większości towary były inwestycjami alternatywnymi. Jednak dla traderów na całym świecie podwyższony poziom zmienności często sprawia, że ​​są oni preferowanym aktywem, jeśli chodzi o krótkoterminowe okazje handlowe. Towary są bardziej zmienne niż inne aktywa z pięciu głównych powodów:

1. Płynność

Rynki akcji, obligacji i walut przyciągają każdego dnia ogromne ilości. Kupowanie i sprzedawanie tych klas aktywów wzrosło na przestrzeni lat do oszałamiających liczb. Jednak wiele towarów, które są przedmiotem obrotu na giełdach futures, oferuje znacznie mniejszą płynność lub wolumen obrotu niż inne aktywa głównego nurtu. Chociaż ropa i złoto są towarami o największej płynności, rynki te mogą czasami wykazywać dużą zmienność, biorąc pod uwagę potencjał zdarzeń endogenicznych lub egzogenicznych.

2. Matka natura

Matka Natura determinuje pogodę i klęski żywiołowe, które od czasu do czasu zdarzają się na całym świecie. Trzęsienie ziemi w Chile, największym na świecie producencie miedzi, może spowodować skok cen czerwonego metalu. Susza w Stanach Zjednoczonych może spowodować gwałtowny wzrost cen kukurydzy i soi wraz ze spadkiem plonów.

Widzieliśmy to właśnie w 2012 roku. Mroźna i mroźna zima zwiększyła zapotrzebowanie na gaz ziemny, powodując gwałtowny wzrost cen kontraktów terminowych na surowiec energetyczny. W 2005 i 2008 roku huragany uderzyły w wybrzeże Luizjany w USA i uszkodziły infrastrukturę gazu ziemnego, powodując wzrost cen kontraktów terminowych do rekordowych poziomów. To tylko kilka przykładów, w jaki sposób działania natury mogą powodować ogromną zmienność cen towarów.

3. Podaż i popyt

Głównym wyznacznikiem ścieżki najmniejszego oporu cen surowców jest podaż i popyt. Produkcja towarowa odbywa się na obszarach świata, gdzie gleba lub klimat sprzyjają uprawom, gdzie rezerwy są obecne w skorupie ziemskiej, a wydobycie może odbywać się po cenie niższej od ceny rynkowej. Z drugiej strony popyt jest wszechobecny. Niemal każdy człowiek na planecie Ziemia jest konsumentem towarów, które są podstawą codziennego życia. Dlatego równanie podaży i popytu na surowce często czyni je jednymi z najbardziej niestabilnych aktywów na świecie, jeśli chodzi o ceny.

4. Geopolityka

Ponieważ rezerwy towarów istnieją w określonych obszarach naszej planety, kwestie polityczne w jednym regionie często wpływają na ceny. Na przykład, kiedy Irak najechał Kuwejt w 1990 r., Cena ropy naftowej podwoiła się w tygodniach następujących po pobliskich kontraktach terminowych na ropę NYMEX i Brent. Kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych uwolnił ropę ze strategicznych rezerw ropy naftowej (SPR), cena spadła o połowę.

Ponadto wojny lub przemoc w jednym obszarze świata mogą zamknąć szlaki logistyczne, takie jak Kanał Panamski, co utrudnia lub uniemożliwia transport towarów z obszarów produkcyjnych do stref konsumpcji na całym świecie. Taryfy, subsydia rządowe lub inne narzędzia polityczne często zmieniają dynamikę cen towaru, co zwiększa zmienność.

5. Dźwignia

Tradycyjną drogą handlu lub inwestowania w towary są rynki kontraktów terminowych. Kontrakty futures oferują wysoki stopień dźwigni finansowej. Kupujący lub sprzedający kontrakt futures musi jedynie wpłacić niewielką zaliczkę lub depozyt w dobrej wierze, marżę, aby kontrolować znacznie większy udział finansowy w towarze. Początkowe stawki depozytu zabezpieczającego zwykle mieszczą się w przedziale od 5 do 10% całkowitej wartości umowy na towar. Dlatego też dźwignia w kontraktach terminowych na towary przyznawana traderom i inwestorom w porównaniu z innymi aktywami jest znacznie wyższa.

Towary są zwykle najbardziej niestabilną klasą aktywów. Zrozumienie i monitorowanie zmienności jest ważnym ćwiczeniem zarówno dla inwestorów, jak i handlowców. Podczas określania profilu ryzyka w stosunku do zysku dla dowolnego aktywa zmienność jest miarą statystyczną, która pomoże zdefiniować parametry.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy