Delta

17 lutego 2021
Category: Przy Użyciu

Co to jest Delta?

Delta to współczynnik porównujący zmianę ceny aktywów, zwykle zbywalnych papierów wartościowych, z odpowiednią zmianą ceny ich instrumentu pochodnego. Na przykład, jeśli opcja na akcje ma wartość delta 0,65, oznacza to, że jeśli cena akcji bazowej wzrośnie o 1 dolara na akcję, opcja na nią wzrośnie o 0,65 dolara na akcję, przy czym wszystko inne będzie równe.

Kluczowe wnioski
 • Delta wyraża wielkość zmiany ceny, jaką zobaczy instrument pochodny na podstawie ceny bazowego papieru wartościowego (np. Akcji).
 • Delta może być dodatnia lub ujemna i wynosić od 0 do 1 w przypadku opcji kupna i ujemna od 1 do 0 w przypadku opcji sprzedaży.Spread delta to strategia handlu opcjami, w której trader początkowo ustala neutralną pozycję delta, jednocześnie kupując i sprzedając opcje proporcjonalnie do neutralnego stosunku.Najpopularniejszym narzędziem do wdrażania strategii spreadu delta jest spread kalendarzowy, który polega na skonstruowaniu neutralnej pozycji delta przy użyciu opcji z różnymi datami wygaśnięcia.DeltaZrozumienie Delta

  Wartości delta mogą być dodatnie lub ujemne, w zależności od typu opcji. Na przykład delta opcji kupna zawsze wynosi od 0 do 1, ponieważ wraz ze wzrostem ceny aktywów bazowych, ceny opcji kupna rosną. Delta opcji sprzedaży zawsze mieści się w zakresie od -1 do 0, ponieważ wraz ze wzrostem bazowego zabezpieczenia wartość opcji sprzedaży spada.

  Na przykład, jeśli opcja sprzedaży ma delta -0,33, a cena instrumentu bazowego wzrośnie o 1 USD, cena opcji sprzedaży spadnie o 0,33 USD. Technicznie rzecz biorąc, wartość delta opcji jest pierwszą pochodną wartości opcji w stosunku do ceny bazowego papieru wartościowego. Delta jest często stosowana w strategiach zabezpieczających i jest również nazywana wskaźnikiem zabezpieczenia.

  Uwagi specjalne

  Delta jest ważną zmienną związaną z modelem cenowym używanym przez sprzedawców opcji. Profesjonalni sprzedawcy opcji ustalają, jak wycenić swoje opcje na podstawie wyrafinowanych modeli, które często przypominają model Black-Sholes. Delta jest kluczową zmienną w tych modelach, pomagającą zarówno kupującym, jak i sprzedającym opcje, ponieważ może pomóc inwestorom i handlowcom określić, jak prawdopodobnie zmienią się ceny opcji, ponieważ bazowe papiery wartościowe różnią się ceną.

  Obliczanie delta jest wykonywane w czasie rzeczywistym przez algorytmy komputerowe, które w sposób ciągły publikują wartości delta klientom brokerów. Wartość delta opcji jest często wykorzystywana przez traderów i inwestorów do informowania o swoich wyborach kupna lub sprzedaży opcji.

  Zachowanie delta opcji kupna i sprzedaży jest wysoce przewidywalne i jest bardzo przydatne dla zarządzających portfelami, handlowców, zarządzających funduszami hedgingowymi i inwestorów indywidualnych.

  Zachowanie delta opcji kupna zależy od tego, czy opcja jest „in-the-money (obecnie zyskowna), „at-the-money (jej cena wykonania jest obecnie równa cenie akcji bazowej) czy „out-of-the-money (obecnie nieopłacalne). Opcje kupna za pieniądze zbliżają się do 1 w miarę zbliżania się ich wygaśnięcia. Opcje kupna at-the-money zazwyczaj mają deltę równą 0,5, a delta opcji call out-of-the-money zbliża się do 0 w miarę zbliżania się wygaśnięcia. Im głębiej w pieniądzu jest opcja kupna, tym delta będzie bliżej 1 i tym bardziej opcja będzie zachowywać się jak aktywo bazowe.

  Zachowanie delta opcji sprzedaży zależy również od tego, czy opcja jest „w pieniądzu, „za pieniądze czy „poza pieniędzmi i jest przeciwieństwem opcji kupna. Opcje sprzedaży za gotówkę zbliżają się do -1 w miarę zbliżania się wygaśnięcia. Opcje sprzedaży at-the-money mają zazwyczaj deltę -0,5, a delta opcji sprzedaży out-of-the-money zbliża się do 0 w miarę zbliżania się wygaśnięcia. Im głębsza jest opcja sprzedaży, tym delta będzie bliżej -1.

  Delta vs. Delta Spread

  Spread delta to strategia handlu opcjami, w której trader początkowo ustanawia neutralną pozycję delta, jednocześnie kupując i sprzedając opcje proporcjonalnie do neutralnego stosunku (to znaczy dodatnie i ujemne delty równoważą się wzajemnie, tak aby całkowita delta aktywów w pytanie wynosi zero). Korzystając ze spreadu delta, trader zwykle spodziewa się niewielkiego zysku, jeśli bazowy papier wartościowy nie zmieni się znacząco pod względem ceny. Jednak większe zyski lub straty są możliwe, jeśli akcje znacznie przesuną się w dowolnym kierunku.

  Najpopularniejszym narzędziem do wdrażania strategii spreadu delta jest handel opcjami znany jako spread kalendarzowy. Spread kalendarza polega na skonstruowaniu neutralnej pozycji delta przy użyciu opcji z różnymi datami wygaśnięcia.

  W najprostszym przykładzie trader będzie jednocześnie sprzedawał opcje kupna na najbliższy miesiąc i kupował opcje kupna z późniejszym wygaśnięciem proporcjonalnie do ich neutralnego stosunku. Ponieważ pozycja jest neutralna pod względem delta, inwestor nie powinien odczuwać zysków ani strat z tytułu niewielkich ruchów cen bazowego papieru wartościowego. Zamiast tego trader oczekuje, że cena pozostanie niezmieniona, a ponieważ zbliżające się miesięczne wezwania tracą wartość w czasie i wygasają, może sprzedać opcje kupna z dłuższymi datami wygaśnięcia i idealnie netto.

  Przykłady Delta

  Załóżmy, że istnieje korporacja notowana na giełdzie o nazwie BigCorp. Akcje spółki są kupowane i sprzedawane na giełdzie, a na te akcje są sprzedawane opcje sprzedaży i kupna. Delta dla opcji kupna akcji BigCorp wynosi 0,35. Oznacza to, że zmiana ceny akcji BigCorp o 1 USD powoduje zmianę ceny opcji kupna BigCorp o 0,35 USD. Tak więc, jeśli akcje BigCorp są sprzedawane po 20 USD, a opcja kupna po 2 USD, zmiana ceny akcji BigCorp do 21 USD oznacza, że ​​opcja kupna wzrośnie do ceny 2,35 USD.

  Opcje sprzedaży działają w odwrotny sposób. Jeśli opcja sprzedaży akcji BigCorp ma deltę wynoszącą -0,65 USD, to wzrost ceny akcji BigCorp o 1 USD powoduje spadek ceny opcji sprzedaży BigCorp o 0,65 USD. Jeśli więc akcje BigCorp będą sprzedawane po 20 USD, a opcja sprzedaży po 2 USD, wtedy akcje BigCorp wzrosną do 21 USD, a opcja sprzedaży spadnie do 1,35 USD.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy